Heerenveen

 

 1. INHOUD…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. REVISIEHISTORIE…………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ALGEMEEN REGLEMENT……………………………………………………………………………………………………..
 4. DE LEDEN……………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (A.L.V.)…………………………………………………………………..
 6. HET BESTUUR……………………………………………………………………………………………………………………….
 7. FINANCIËN……………………………………………………………………………………………………………………………..
 8. STRAFFEN……………………………………………………………………………………………………………………………..
 9. BONDSVERGADERINGEN…………………………………………………………………………………………………….
 10. SLOTBEPALINGEN………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Revisie           Auteur               Datum             Omschrijving        

Versie 1.0     E. ten Brink      25-04-2012     Update reglement

 

 

 1. ALGEMEEN REGLEMENT.

 

In het Algemeen Reglement en in de eventuele daarbij behorende reglementen, is neergelegd:

Artikel 1.

 1. Al het geen in de statuten van de Bowling Vereniging Heerenveen (verder te noemen: de vereniging) ter nadere regeling is aangeduid;
 2. Alle overige onderwerpen die een algemene dan wel bijzondere regeling behoeven.

Het Algemeen Reglement blijft te allen tijde in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de N.B.F.

 

 

 1. DE LEDEN.

Artikel 2.

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur en de “N.B.F.” zijn toegelaten.
 2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene

de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 1. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de “N.B.F.” zijn, kunnen lid zijn van de vereniging.
 1. De “N.B.F.” verplicht de vereniging ook diegenen die in de vereniging een functie bekleden lid te zijn van de vereniging.
 2. Zij die door de “N.B.F.” als lid zijn geroyeerd, kunnen niet als lid worden toegelaten.

Artikel 3.

De N.B.F. kent de navolgende categorieën verenigingsleden:

 1. Jeugd: die leden, die bij aanvang van een contributiejaar op 1 september de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 2. Senioren 18 t/m 21: die leden, die bij aanvang van een contributiejaar op 1 september wel de leeftijd van achttien jaar maar nog niet de leeftijd van tweeëntwintig jaar hebben bereikt.
 3. Senioren 22 t/m 64: die leden, die bij aanvang van een contributiejaar op 1 september wel de leeftijd van tweeëntwintig jaar maar nog niet de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt.
 4. Senioren 65+: die leden, die bij aanvang van een contributiejaar op 1 september de leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder hebben bereikt.

Artikel 4.

 1. Ereleden zijn zij, die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de vereniging en voor de bowlingsport in zijn algemeenheid, en die als zodanig zijn benoemd door de A.L.V. op voordracht van het bestuur.
 2. Leden van verdienste zijn zij, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en de bowlingsport, en die als zodanig zijn benoemd door de A.L.V. op voordracht van het bestuur.

Artikel 5.

 1. Elk lid heeft het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het bestuur van de vereniging, aan het bestuur van de N.B.F., alsook aan het R.C.T. (Regionaal Coördinatie Team), waaronder hij ressorteert, op welke vragen binnen 6 weken dient te zijn geantwoord.
 2. Het lid, dat schriftelijk vragen stelt aan het bestuur van de N.B.F., of aan het R.C.T., is verplicht een afschrift van zijn brief te zenden aan het bestuur van de vereniging.

 

 

 1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (A.L.V.).

Artikel 6.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering worden gehouden.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

 1. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. jaarverslag van de secretaris;
  3. jaarverslag van de penningmeester;
  4. verslag van de kascommissie;
  5. vaststelling van de begroting;
  6. vaststelling van de contributies;
  7. verkiezing van de bestuursleden;
  8. verkiezing commissieleden;
  9. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.

Artikel 7.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
  Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op, wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 8.

 1. De A.L.V. heeft het recht van onderzoek, en kan daartoe een commissie benoemen.
 2. Indien zij daarvoor worden uitgenodigd, zijn de leden van de vereniging gehouden om de zittingen van de in het vorige lid bedoelde commissie bij te wonen, behoudens absolute verhindering; de leden dienen de door de commissie gestelde vragen mondeling of schriftelijk naar waarheid te beantwoorden.

Artikel 9.

 1. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om tot uiterlijk zeven dagen voor de A.L.V. voorstellen of wijzigingsvoorstellen schriftelijk in te dienen bij het bestuur, welke aan de agenda worden toegevoegd, indien deze zijn voorzien van een toelichting.

Het bestuur is bevoegd om later ingekomen voorstellen en/of eigen voorstellen op de agenda te plaatsen.

 1. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om staande de A.L.V.:
 1. moties van orde in te dienen, welke direct worden behandeld en in stemming worden gebracht;
 2. vragen te stellen, welke vragen het bestuur dient te beantwoorden.

Artikel 10.

 1. Alle leden – behalve zij die geschorst zijn – hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder één stem.
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 4. Een één stemmig besluit van de leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 5. Volmachten dienen schriftelijk en leesbaar ondertekend vóór de aanvang van de A.L.V. aan het bestuur te zijn overhandigd.

Artikel 11.

 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

 1. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 1. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
  Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 1. Onder stemmen wordt verstaan uitgebrachte geldige stemmen, zodat voor de bepaling van de meerderheid op het totaal van het aantal uitgebrachte stemmen eerst in mindering worden gebracht de ongeldige stemmen.
  De meerderheid wordt vervolgens bepaald op grond van het resterende aantal stemmen.
  Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen om wie wordt gestemd.
 1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.
 1. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
 2. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangd.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 12.

 1. Bij aanvang van de ledenvergadering benoemt de voorzitter een stembureau, die elk geen deel uitmaken van het bestuur, dat over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem beslist en dat de uitslag van de stemming vaststelt.

Artikel 13.

 1. Het bestuur heeft het recht om andere personen dan stemgerechtigde leden toegang tot de A.L.V. te verlenen.

 

 

 1. HET BESTUUR.

Artikel 14.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen.

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden, waarbij van de voorgedragen kandidaat in elk geval wordt meegedeeld zijn/haar naam en voornaam.
 1. De leden zijn gehouden de voordracht hiertoe schriftelijk en leesbaar ondertekend bij het bestuur in te dienen, uiterlijk twee dagen aan de A.L.V. in kwestie voorafgaande.

Daarbij dient tevens te worden overlegd een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waaruit blijkt dat hij/zij bereid is een benoeming te aanvaarden, evenals een lijst van de namen en adressen van de leden die de voordracht doen, voorzien van hun handtekening.

 1. Aan de kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

3.  In zijn eerste bestuursvergadering stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk
bestuurslid diens taak vast en doet hiervan – hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een
schriftelijke kennisgeving – mededeling aan alle leden.

Artikel 15.

 1. Een bestuurslid ad interim treedt af aan het einde van de dag waarop de eerstvolgende A.L.V. plaats vindt, en is terstond herkiesbaar.
 2. Tussentijds afgetreden bestuursleden zijn alleen bij reglementaire kandidaatstelling verkiesbaar.
 3. Een bestuurslid mag voor een bepaalde periode een dubbele functie uitoefenen waartoe het bestuur heeft besloten,
 1. wanneer het bestuur voldoende heeft getracht een geschikte kandidaat voor de openstaande functie te vinden;
 2. tijdens een inwerk periode van een kandidaat.

Artikel 16.

 1. Het bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen bij aanwezigheid van ten minste drie (indien het bestuur vijf leden telt), vier (indien het bestuur zes of zeven leden telt) of vijf stemmen (indien het bestuur acht of meer leden telt), de voorzitter of diens plaatsvervanger daarbij inbegrepen.
 2. Op de besluiten van het bestuur is artikel 11, lid 5.1, van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17.

 1. De voorzitter of diens plaatsvervanger heeft de algemene leiding:

hij leidt de bestuursvergaderingen en de A.L.V.

 1. De secretaris is belast met de correspondentie en de algemene

administratieve werkzaamheden, een en ander in nauwe samenwerking met de N.B.F.

Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid valt de gehele sportadministratie van de vereniging.

 1. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging.
 2. De wedstrijdsecretaris geeft leiding aan het wedstrijdsecretariaat en is verantwoordelijk voor het goede verloop van alle door de vereniging georganiseerde leagues en andere bowling evenementen.

Hij verzorgt tevens, in samenwerking met de secretaris, de administratie van sportresultaten.

 1. De overige bestuursleden kunnen worden belast met die werkzaamheden die het bestuur dienstig acht.

 

 

 1. FINANCIËN.

Artikel 18.

 1. Het contributie jaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaraanvolgend.
 2. De hoogte van de contributie aan de vereniging, waarin is begrepen de contributie aan de N.B.F. en de R.C.T., wordt jaarlijks vastgesteld door de A.L.V.

Artikel 19.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 1. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts één maal herkiesbaar.
 2. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen

en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 1. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 2. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de

rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

 

 

Artikel 20.

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijd bepalingen, evenals met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de “N.B.F.” of waardoor de belangen van de “N.B.F.” of van de bowlingsport in het algemeen worden geschaad.

Artikel 21.

 1. Wegens het in het voorafgaande artikel gestelde kunnen door het bestuur van de vereniging de navolgende straffen worden opgelegd:
 1. berisping;
 2. geldboete van ten hoogste € 500,-;
 3. schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste 1 jaar;
 4. royement;
 5. oplegging van strafpunten resp. ontnemen van winstpunten in de kompetitie;
 6. verbod om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste 12 maanden of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen;
 7. beëindiging van functies of bevoegdheden, voor zover het bestuur het recht heeft in die functies te benoemen of die bevoegdheden te verlenen.
 8. Bij de beoordeling of een handeling strafbaar is wordt door het bestuur alle mogelijke billijkheid en redelijkheid betracht.

Het bestuur handelt in deze zoveel mogelijk in overeenstemming met het Tuchtreglement van de N.B.F.

 1. Een lid, dat geschorst is, kan geen van de rechten uitoefenen, die aan hem bij of krachtens de statuten, het Algemeen Reglement of de eventuele daarbij behorende reglementen zijn toegekend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

Hij heeft met name geen actief en passief stemrecht.

 1. De vereniging, en daarmee het bestuur, is verplicht er binnen 14 dagen onder opgave van redenen schriftelijk mededeling van te doen aan het N.B.F.- bestuur, wanneer is overgegaan tot een schorsing van 4 weken of langer en/of royement van een lid.
 2. Tegen één of meer van de in het eerste lid genoemde straffen kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid gestraft.

 

 

Artikel 22.

 1. De vereniging wordt op de vergadering van de “R.C.T.” vertegenwoordigd door een door de vereniging aan te wijzen lid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 23.

 1. De vereniging wordt op de vergadering van de “N.B.F.” vertegenwoordigd door een door de vereniging aan te wijzen lid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

 

 

Artikel 24.

 1. De vereniging mag één of meerdere spelers, gekozen in een vertegenwoordigende nationale en/of in een afdelingsequipe niet belemmeren in deze equipe uit te komen en aan de training daarvoor deel te nemen; een vertegenwoordigd nationale c.q. afdelingsequipe is een equipe die door het bondsbestuur c.q. afdelingsbestuur als zodanig wordt aangemerkt.

Artikel 25.

 1. Het bestuur is bevoegd personen of teams af te vaardigen teneinde het sportieve aanzien van de vereniging naar buiten te verhogen.

Artikel 26.

 1. De in het vooruitzicht gestelde prijzen in evenementen, die door of onder supervisie van de vereniging worden georganiseerd, blijven binnen de grenzen der redelijkheid.

Artikel 27.

 1. Besluiten tot wijziging van dit Algemeen Reglement en de eventuele daarbij behorende overige reglementen worden genomen in een A.L.V. met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen en mogen niet in strijd zijn met de verenigingsstatuten, aansluitend de reglementen en statuten
  van de N.B.F.