Heerenveen

League Reglement

 

 1. INHOUD…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. REVISIEHISTORIE…………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. VOORWAARDEN TOT DEELNAME……………………………………………………………………………………………….
 4. SPELREGELS EN SPEELWIJZE……………………………………………………………………………………………………
 5. TEAMCAPTAINS…………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. LEAGUEBESTUUR…………………………………………………………………………………………………………………………
 7. RESERVESPELERS / INVALLERS………………………………………………………………………………………………..
 8. BLINDSCORES………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. PUNTENTELLING……………………………………………………………………………………………………………………………
 10. GAME(S)- EN LEAGUEGELD………………………………………………………………………………………………………..
 11. ALGEMENE BEPALINGEN…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Revisie        Auteur              Datum            Omschrijving        

Versie 1.0     E. ten Brink      02-05-2012     Update reglement na ALV 25-04-2012

      Versie 1.1      E. ten Brink      06-06-2012      Update puntentelling na nieuw scoresysteem

 

 

 1. VOORWAARDEN TOT DEELNAME.

 

 1. Aan de door de BVH georganiseerde leagues, verenigingskampioenschap en toernooien kan uitsluitend worden deelgenomen door leden van de BVH, mits deze niet zijn geschorst voor een bepaalde periode of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen.
 2. Deelnemers aan een league, die vóór de eerste speeldag van het nieuwe seizoen hun contributie nog niet hebben overgemaakt op de bankrekening van de BVH, mogen aan de eerste speeldag deelnemen als terstond de contributie wordt voldaan, dit geldt alleen voor de eerste speeldag. Is de contributie op deze speeldag nog niet voldaan dan wordt men van verdere deelneming aan de leagues uitgesloten tot het tijdstip waarop de contributie is voldaan.

Verificatie door de penningmeester van de BVH, zal op die speeldag geschieden tegen bewijs voor ontvangst.

 1. Indien een team ten gevolge van het beëindigen van het lidmaatschap van één of meerdere spelers, minder dan het aantal ingeschreven teamleden gaat tellen, dient de teamcaptain dit onverwijld schriftelijk aan het wedstrijdsecretariaat van de BVH te melden.

Als een teamlid tijdens het seizoen zijn/haar lidmaatschap opzegt blijft hij/zij

verplicht het verschuldigde leaguegeld te voldoen totdat het team weer compleet is.

Het aantal speeldagen per league per seizoen is maximaal 36.

 1. Het team heeft, met inachtneming van Hoofdstuk 11 Art. 3 van dit reglement, de gelegenheid het aantal spelers weer tot het oorspronkelijk ingeschreven aantal te completeren binnen 4 weken na de melding; met opnieuw schriftelijk meldingsplicht aan het wedstrijdsecretariaat van de BVH.
 2. Slaagt het team hier niet in en blijft het team daardoor samengesteld uit minder dan de minimale speelsterkte, dan heeft het wedstrijdsecretariaat van de BVH het recht het team te completeren, zodra de gestelde termijn is verstreken.
 3. Jeugdleden mogen in de senioren league mee spelen indien zij de leeftijd hebben van 13 jaar of ouder.

 

 1. SPELREGELS EN SPEELWIJZE.

 

 1. Er wordt gespeeld op handicapbasis, t.w. 70% van het verschil tussen het persoonlijke gemiddelde (indien lager dan de maximale bovengrens) en de maximale bovengrens scratch.
  Er is geen maximum bepaling aan de handicap.

 

Voorbeeld

Bovengrens                      210

Persoonlijk gemiddelde  150

Handicap                         (210 – 150) * 0,7 = 42

De bepaling van de maximale bovengrens wordt aan het begin van ieder seizoen opnieuw vastgesteld aan de hand van het lid van de vereniging met het hoogste pas gemiddelde. Hierdoor zou ook het maximum handicap kunnen worden aangepast.

De bepaling van de handicap kan bij de jeugd afwijken.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt de handicap bepaald aan de hand van het door het NBF afgegeven pasgemiddelde. Voor nieuwe leden of leden met een pasgemiddelde van 0 wordt de handicap berekend na de eerste drie gegooide games.

Mocht een speler om een dringende reden verhinderd zijn tot deelname aan

de eerste speeldag van de league dan kan dus pas op een volgende speeldag zijn blindscore worden berekend voor de eerste speeldag.

 1. In een scratch league wordt er zonder handicap gespeeld.
 2. Er wordt gespeeld overeenkomstig de Europese en/of de Amerikaanse speelwijze.

Er wordt gespeeld met ingeschakelde foutlijn.

Tijdens de league is het een ieder die zich in de spelersruimte bevindt, verboden daar te roken, te eten of te drinken.

 1. Op de jaarlijkse A.L.V. zal het bestuur een voordracht aan de leden doen, om het daarop volgende seizoen met 2, 3, 4 of 5 mans teams te gaan spelen. Bij 3, 4 of 5 mans teams mogen maximaal 3 vaste reserve spelers worden ingeschreven.

Elke speeldag mogen deze reserve spelers worden ingezet.

Alleen bij teams bestaande uit 2 spelers mogen maar 2 reserve spelers worden ingeschreven en ingezet.

Echter bij overmacht kan men gebruik maken van een invaller (zie hiervoor Hoofdstuk 7, Art. 1 t/m 6 van dit reglement).

 1. Een speler dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de league binnen het Bowling Centrum te zijn, mocht hij/zij door omstandigheden te laat arriveren, mag hij/zij alsnog aan de game beginnen en wel bij het frame van de game, dat volgt op het laatste frame, dat door de naast spelende teams in zijn geheel is voltooid.

De frames, die door de verlate speler niet zijn gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van nul.

Of hij/zij kiest voor een blindscore.

Indien een speler helemaal niet verschijnt, treedt Hoofdstuk 10 van dit reglement in werking.

 1. De minimale speelsterkte van een team is steeds de officiële speelsterkte minus één speler.

Een team dat zonder opgaaf van een aanvaardbare reden wegblijft of met minder dan de minimale speelsterkte op de baan verschijnt wordt voor die game(s) als niet opgekomen beschouwd.

De niet gespeelde game(s) mogen niet worden ingehaald en men krijgt hiervoor een score van nul punten, doch het hiervoor verschuldigde games(s)- en prijzengeld dient men te betalen, anders treedt Hoofdstuk 4 Art. 2.3 van het Sport Reglement in werking.

Een team dat wegens een voor het leaguebestuur aanvaardbare reden is verhinderd om op zijn/haar leagueavond te spelen, kan na een hiertoe bij het leaguebestuur ingediend schriftelijk verzoek, toestemming worden verleend vooruit te spelen.

Het leaguebestuur verleent slechts toestemming indien, de Counter betreffende beschikbaar stelling baan, bereid is zijn/haar medewerking hieraan te verlenen.

Tevens dient er een waarnemer bij de te spelen games aanwezig te zijn, hetzij iemand uit één van de andere teams of van het leaguebestuur of van het bestuur van de BVH.

 1. Bij langdurige storing van een baan, wordt de desbetreffende game, voor zover mogelijk, op een baan die intact is uitgespeeld.

Bij het niet kunnen beëindigen van een wedstrijd zal deze worden nagespeeld op een nader te bepalen datum in overleg met de desbetreffende teamcaptains, het leaguebestuur en het wedstrijdsecretariaat van de BVH.

 1. Indien een speler van een team om welke reden dan ook zijn mede spe(e)l(st)er(s) voor laat gaan dan krijgt men voor dat/die frame(s) een score van nul.

 

 

 

 1. In elk team, spelend in één der leagues, dient één speler als teamcaptain op te treden, als zodanig herkenbaar te zijn op het scoreformulier en in die hoedanigheid bekend te zijn bij het wedstrijdsecretariaat van de BVH. (T.C.)
 2. De teamcaptains zijn verantwoordelijk voor:
 1. het gedrag van hun team op de baan,
 2. de juiste vermelding van de uitslagen op het scoreformulier,
 3. inlevering van de sheets en ondertekende scoreformulier bij het leaguebestuur (i.g.v. protest, zie Hoofdstuk 6 PROTESTEN EN KLACHTEN van het Sport Reglement),
 4. het zodanig weren van niet-spelers uit de zitruimte bij de banen, scorekeepers uitgezonderd,
 5. het innen van de game(s)- en prijzengeld van hun team, evenals de afdracht daarvan aan het leaguebestuur,
 6. naleving van Sport- en League Reglement,
 7. bij defecte foutlijn, letten op overschrijding.
  1. De teamcaptains zijn via het wedstrijdsecretariaat tegenover het bestuur van de BVH verantwoordelijkheid schuldig voor de gedragingen van hun teamgenoten tijdens alle door het team te spelen wedstrijden.

Zij kunnen financieel echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vernielingen veroorzaakt door hun teamleden.

 1. Bij afwezigheid van een teamcaptain dient er een plaatsvervanger te worden aangesteld.

De plaatsvervanger dient als zodanig bij het leaguebestuur bekend te zijn en treedt voor de duur van de afwezigheid van de teamcaptain in diens rechten en plichten.

 

 

 

 1. Ieder jaar zal op alle league avonden een leaguebestuur worden gekozen vanuit de deelnemende teams (uitgezonderd bestuursleden).

Er mag echter slechts één leaguebestuurder per team worden aangedragen.

Dit leaguebestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Deze functies worden onderling verdeeld.

 1. De taken van het leaguebestuur zijn:
 1. het controleren van de scores en scoreformulieren,
 2. het omroepen van noodzakelijke mededelingen van het bestuur,
 3. het innen en afdragen van het game- en prijzengeld aan de Counter,
 4. het regelmatig contact houden met het wedstrijdsecretariaat van de BVH,
 5. het afhandelen van de ingediende schriftelijke verzoeken als een team wenst vooruit te spelen,
 6. het afhandelen van protesten (zie Hoofdstuk 6 PROTESTEN EN KLACHTEN van het Sport Reglement),
 7. het handhaven van de orde tijdens de leagueavond,
 8. het doorgeven van bovengenoemde gegevens en bijzondere gebeurtenissen aan de redactie van ons website.
  1. Het leaguebestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de reglementen tijdens hun leagueavond.

 

 

 1. RESERVE SPELERS/INVALLERS.

 

 1. Reservespelers/invallers dienen lid te zijn van de BVH.
 2. Diegenen, die gedurende het wedstrijdseizoen lid zijn geworden van de BVH, mogen zich te allen tijde laten inschrijven en zijn, na schriftelijke toestemming van het wedstrijdsecretariaat van de BVH, gerechtigd deel te nemen aan één der leagues als reservespeler/invaller en/of vaste speler van een team, mits dat team het maximum aantal reservespelers nog niet heeft ingezet.
 3. Reservespeler(s) mogen te allen tijde rouleren met de basisspelers, (met inachtneming van Hoofdstuk 5, Art. 12 van het Sport Reglement) mits het leaguebestuur en de teamcaptains hiervan in kennis zijn gesteld.
 4. De score van de reservespeler telt mee voor de teamscore.
 5. Een reservespeler mag op één leagueavond binnen één team reserve staan en mag niet bij de andere teams als invaller meespelen in deze league.
 6. Het team is verantwoordelijk voor het te betalen leaguegeld, hoe het team dit afspreekt met de reservespeler/invallers is aan de teamcaptain.

 

 

 

 1. Een blindscore voor een speler, waarvoor geen reservespeler invalt, wordt bepaald door zijn/haar gemiddelde pinfall verminderd met 20 pins.

Voorbeeld

Persoonlijk gemiddelde  150

Handicap                            42

Blindscore                         150 – 20 + 42 = 172

 1. Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze daartoe niet in staat is vanwege een zichtbare blessure of het onwel worden of van een niet voorziene noodtoestand en er geen reservespeler aanwezig is, dan telt voor die game de score over het al gespeelde frame(s) plus 9 pins voor elk nog niet gespeelde frame en voor de nog te spelen game(s) een blindscore.
 2. Wanneer een speler een game geheel uit vrije wil niet uitspeelt, dan telt voor die game alleen de score over de al gespeelde frames.
 3. Als een speler gedurende één of meer games niet aanwezig is en dat via zijn teamcaptain kenbaar heeft gemaakt aan het leaguebestuur en teamcaptains en er is geen reservespeler aanwezig, dan wordt er een blindscore genoteerd.

 

 

 

 1. Trio-league

Elk punt wat verkregen kan worden zijn winst punten ten opzichte van de

score van de tegenstander. Bij het spelen van 3 games per speler worden er

totaal 32 punten verdeeld tussen de twee teams. Bij het spelen van 4 games

per speler worden er totaal 40 punten verdeeld tussen de twee teams.

◦ 2 punten per game (inclusief handicap) per speler.

◦ 2 punten per game voor het teamtotaal (inclusief handicap)

◦ 2 punten per speler voor de totaal score (inclusief handicap)

◦ 2 punten voor het team eindtotaal (inclusief handicap).

◦ 1 punt bij een gelijke score (game/teamtotaal/eindtotaal) wordt de te verkrijgen

punten gedeeld.

 1. Duo-league

Per speeldag kunnen er maximaal 18 punten worden behaald.

◦ 3 punten voor het team eindtotaal bij winst

◦ 1 punt voor het team eindtotaal bij gelijk spel

 

 

 1. GAME(S)- EN LEAGUEGELD.

 

 1. Indien een speler niet verschijnt en hij of zijn team niet voor een

reservespeler/invaller heeft gezorgd, is hij toch verplicht de game(s)- en leaguegeld voor de betreffende leagueavond te betalen, (zie Hoofdstuk 4 Art. 2 van het Sport Reglement).

Indien hij/zij hieraan niet wenst te voldoen kan dit zijn/haar uitsluiting van de league tot gevolg hebben, terwijl zijn/haar team daar aansprakelijk voor wordt gesteld.

 1. Alleen ingeval van overmacht zal de betrokken spe(e)l(st)er van de voorwaarde, genoemd onder punt 1, ontslagen worden.

De beslissing of men al dan niet met een geval van overmacht te maken heeft, ligt bij het leaguebestuur.

 1. Als een speler zijn/haar lidmaatschap opzegt tijdens het seizoen dan blijft deze persoon het leaguegeld over de resterende speelavonden verschuldigd totdat het team weer compleet is.

 

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN.

 

 1. Het wedstrijdsecretariaat van de BVH stelt ieder sportseizoen een competitieschema vast.

In dit schema worden de teams aangeduid met een nummer.

 1. Alle teams worden verplicht zelf voor reservespelers te zorgen.
 2. Tijdens een sportseizoen van de BVH kan een vaste teamspeler niet van team wisselen, tenzij met toestemming van het bestuur in gevallen van dringende noodzaak.
 3. Protesten betreffende beslissingen van het leaguebestuur moeten uiterlijk veertien dagen nadat de aanleiding tot het protest zich heeft voorgedaan schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed op het wedstrijdsecretariaat van de BVH zijn ontvangen.

Dit geldt ook betreffende beslissingen van de wedstrijdleid(er)ing.

Alle protesten dienen binnen veertien dagen behandeld te worden door de wedstrijdleid(er)ing of het wedstrijdsecretariaat van de BVH.

De bij een protest betrokken teamcaptain(s) zal/zullen van de uitslag hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

De beslissing van het bestuur van de BVH betreffende een schriftelijk protest is bindend.

 1. Spelers die zich opgeven voor een slotavond e.d. en niet komen op dagen moeten de verschuldigde kosten vergoeden, anders is Hoofdstuk 8 van het Algemeen Reglement van toepassing.
 2. Men dient het lidmaatschap van de BVH vier weken voordat men dit wenst te beeïndigen op te zeggen.

Er vind echter geen restitutie van de al betaalde contributie plaats.

 1. In dit reglement wordt verstaan onder “speler”, zowel een dame als een heer.
 2. In alle gevallen, waarin dit League- noch het Sport Reglement voorziet, beslist de wedstrijdleid(er)ing (het wedstrijdsecretariaat), zo mogelijk met toepassing van mutaties.