Heerenveen

Sport Reglement

 

 1. INHOUD……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. REVISIEHISTORIE……………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. GELDIGHEID……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. VOORWAARDEN TOT DEELNAME………………………………………………………………………………………………….
 5. GEDRAG EN SPEELWIJZE………………………………………………………………………………………………………………
 6. PROTESTEN EN KLACHTEN……………………………………………………………………………………………………………
 7. SLOTBEPALINGEN…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Revisie          Auteur              Datum            Omschrijving         

Versie 1.0     E. ten Brink     02-05-2012     Update reglement na ALV 25-04-2012

      Versie 1.1      E. ten Brink     06-06-2012

 

 

 

 1. Het Sport Reglement geldt voor alle wedstrijden en evenementen, die door en/of onder goedvinden van de B.V.H. zijn georganiseerd voor zover niet bij aankondiging van die wedstrijden of die evenementen nadrukkelijk anders is bepaald.
 2. Het Sport Reglement geldt voor alle door de B.V.H. georganiseerde leagues, voor zover niet in het betreffende League Reglement anders is bepaald.
 3. Het League Reglement vormt een aanvulling op het Sport Reglement, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel.
 4. Het Sport Reglement is alleen geldig voor leden van de B.V.H.

 

 

 1. VOORWAARDEN TOT DEELNAME.

 

 1. Aan de leagues, verenigingskampioenschappen en toernooien kan alleen worden deelgenomen door die leden van de B.V.H.:
 1. die hun contributie hebben voldaan,
 2. die niet zijn geschorst voor een bepaalde periode,
  1. die niet een verbod zijn opgelegd om gedurende een bepaalde periode of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen.
  2. Elke speler die (als mede ieder team dat) zich opgeeft voor deelname aan een bepaalde wedstrijd (league, evenement) middels een intekenlijst of een ondertekend inschrijfformulier:
 3. is verplicht om de financiële gevolgen te dragen, die verbonden zijn aan het spelen in die wedstrijd.
  1. wordt geacht zich tijdig op de hoogte te stellen van zijn speeltijden.
 4. mag niet worden opgesteld, indien hij/zij/het niet tijdig aan zijn financiële verplichting heeft voldaan.
 5. Indien een speler/team vóór het einde van een league of wedstrijd zijn deelname daaraan beëindigd of opzegt, is het inschrijfgeld niet terug vorderbaar.
 1. Het recht op deelname komt te vervallen nadat de termijn waarbinnen men zich kan opgeven is verstreken.
 2. De wens tot deelname aan de Nationale League moet vooraf schriftelijk bij het wedstrijdsecretariaat kenbaar worden gemaakt voor 1 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen.

 

 

 1. GEDRAG EN SPEELWIJZE.

 

 1. Een ieder dient zich tijdens zijn verblijf in het Bowling Centrum en in het bijzonder op de banen, behoorlijk te gedragen.
 2. Vernielzuchtig gedrag (o.a. trappen tegen ball-return e.d.) kan streng worden gestraft.
 3. Een speler/team dient de volgende gedragsregels (bowlingetiquette) in acht te nemen:

1.  men dient klaar te staan om te spelen als men aan de beurt is.
2.  het is niet toegestaan andere spelers op enigerlei wijze af te leiden of te hinderen.
3.  een speler rechts op de baan heeft voorrang indien hij speel gereed is.
4.  de speler rechts op de baan heeft geen voorrang indien de speler links op de baan al klaar staat of
zich staat te concentreren.
5.  het is niet toegestaan de baan te betreden, anders dan om te spelen.

 1. Uitgezonderd scorekeepers, is het niet-spelers alleen toegestaan zich in de voor spelers bedoelde zitruimte te bevinden met toestemming van de spelers die het aangaan en de wedstrijdleid(er)ing.

Tijdens een wedstrijd is het een ieder, die zich in de spelersruimte bevindt, verboden daar te roken, te eten of te drinken.

 1. Een speler dient minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd binnen het Bowling Centrum te zijn, mocht hij/zij door omstandigheden te laat arriveren, mag hij/zij alsnog aan de game beginnen en wel bij het frame van de game, dat volgt op het laatste frame, dat door de naast spelende teams in zijn geheel is voltooid.

De frames, die door de verlate speler niet zijn gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van nul.

 1. Voor de aanvang van de eerste game, mag iedere speler twee frames ingooien, echter niet tussen de volgende games.

Na het beëindigen van de laatste game mag men niet doorspelen, ook al heeft de tegenstander(s) zijn/haar/hun laatste game nog niet beëindigd.

 1. Er wordt gespeeld met ingeschakelde foutlijn.

Wanneer deze niet werkt is een door wedstrijdleid(er)ing aangewezen persoon er verantwoordelijk voor om op overschrijding van de foutlijn te letten.

 1. Indien een speler de foutlijn met enig deel van zijn lichaam en/of met wat zich daarop bevindt tijdens of direct na de worp overschrijdt (ook van toepassing voor alle delen na de foutlijn zoals muren, kolommen e.d.), wordt de betreffende worp als geldig aangemerkt maar is daarmee de behaalde pinfall ongeldig, dus gelijk aan nul en dient een (F) te worden genoteerd.

Bij het opzettelijk overschrijden van de foutlijn ontvangt die speler voor het betreffende frame een score van nul punten en mag hij in dat frame geen enkele worp meer doen.

 1. Indien door overmacht het op een bepaald moment niet mogelijk is te spelen volgens genoemde speelwijze en reglementen, dan heeft de wedstrijdleid(er)ing de bevoegdheid, zodanig handelend op te treden, zodat de wedstrijd toch doorgang kan vinden.
 2. De spelers van een team (inclusief reservespelers) worden verzocht in kleur en naar soort gelijkgestemd shirt op de baan te verschijnen, met uitzondering van de invallers.
 3. De minimale speelsterkte van een team is steeds de officiële speelsterkte minus één speler.

Een team dat zonder opgaaf van een aanvaardbare reden wegblijft of met minder dan de minimale speelsterkte op de baan verschijnt wordt voor die game(s) als niet opgekomen beschouwd.

De niet gespeelde game(s) mogen niet worden ingehaald en men krijgt hiervoor een score van nul punten, doch het hiervoor verschuldigde game(s) en prijzengeld dient men te betalen, anders treedt Hoofdstuk 4 Art. 2.3 van dit reglement in werking.

 1. Bij die evenementen, waar spelers wisseling is toegestaan, geldt dat een speler niet tijdens een game mag worden vervangen.

Slechts wanneer een speler zich zichtbaar blesseert of onwel wordt, wordt de door de reservespeler (af)gemaakte frame(s) bijgeschreven op naam van de uitgevallen speler.

Indien geen reservespeler aanwezig is, dan telt voor die game de score over het al gespeelde frame(s) plus 9 pins voor elk nog niet gespeelde frame(s) en voor de nog te spelen game(s) een blindscore.

 

 

 1. PROTESTEN EN KLACHTEN.

 

 1. Alle protesten worden in eerste instantie behandeld door de wedstrijdleid(er)ing.
 2. Protesten kunnen alleen mondeling door, of schriftelijk via, de teamcaptain worden ingediend.
 3. Protesten, die het directe spel- en score verloop betreffen, dienen mondeling te worden ingediend bij de wedstrijdleid(er)ing.
 4. Deze mondelinge protesten dienen te worden ingediend bij voorkeur onmiddellijk, maar in elk geval binnen 15 minuten, nadat de aanleiding voor het protest zich heeft voorgedaan.

Doet de aanleiding van het protest zich tijdens een game voor, dan kan het protest nog uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van die game worden ingediend.

 1. De wedstrijdleid(er)ing stelt de teamcaptain van de tegenpartij en/of andere teamcaptains van het ingediende protest in kennis.
 2. Naar aanleiding van het bij hem ingediende protest neemt de wedstrijdleid(er)ing, indien mogelijk een beslissing, welke hij direct meedeelt aan de betrokken teamcaptains.

Indien de wedstrijdleid(er)ing niet onmiddellijk tot een beslissing kan komen laat hij de wedstrijd zoveel mogelijk zodanig afspelen of vastleggen, dat hij na afloop zonder bezwaar een verantwoorde beslissing kan nemen.(bijv. in geval van een omstreden foutlijn overschrijding).

 1. De beslissing van de wedstrijdleid(er)ing met betrekking tot het directe spel- of score verloop is voor dat moment bindend, met behoud van het bepaalde in Art. 15.
 2. Wanneer een teamcaptain het niet eens is met de beslissing van de wedstrijdleid(er)ing betreffende een of meer games, dan dient hij het betreffende scoreformulier niet te ondertekenen, teneinde het recht op het indienen van een schriftelijk protest niet te verspelen.
 3. Wanneer in verband met een reglementair ingediend mondeling protest een scoreformulier door een of meer van de betrokkenen teamcaptains niet is ondertekend en bij dat protest het directe scoreverloop in het geding is, dan ziet de wedstrijdleid(er)ing er op toe dat het gehele scoreverloop van de in het geding zijnde game of games is vastgelegd op een papieren scoresheet, het welk voor die game of games de officiële wedstrijd gegevens geacht wordt te bevatten; van de niet in het geding zijnde games bevat het- in dit geval weliswaar niet ondertekende- scoreformulier de officiële wedstrijd gegevens.
 4. Protesten die het directe spel- en scoreverloop betreffen, maar die niet mondeling en/of niet binnen de voorgeschreven tijd bij de wedstrijdleid(er)ing zijn ingediend, kunnen niet later nog schriftelijk aanhangig worden gemaakt.
 5. De wedstrijdleid(er)ing maakt van elke mondeling en reglementair bij hem ingediend protest een beknopt verslag, waarin een korte omschrijving van het protest zelf is opgenomen, naast zijn beslissing en de motivering daarvoor, evenals het standpunt van de betrokken teamcaptain van de tegenpartij en/of van andere betrokken teamcaptains.
 6. Protesten, die niet het directe spel- en scoreverloop betreffen, evenals protesten die betrekking hebben op het niet speelgerechtigd zijn van spelers moeten schriftelijk worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat van de BVH.
 7. Alle schriftelijke protesten moeten uiterlijk veertien dagen nadat de aanleiding tot het protest zich heeft voorgedaan, ondertekend en met redenen omkleed op het wedstrijdsecretariaat van de BVH zijn ontvangen.
 8. Schriftelijke protesten, mits reglementair ingediend, worden in behandeling genomen door het bestuur, tenzij daarbij sprake is van overtreding van de wedstrijdbepalingen of van een andere overtreding.
 9. Het bestuur treedt bij zijn beslissing niet in de beslissing(en) van de wedstrijdleid(er)ing, behoudens ingeval van het niet speelgerechtigd zijn van spelers.
 10. De bij een protest betrokken teamcaptain(s) zal/zullen van de uitslag hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 11. De beslissing van het bestuur betreffende een schriftelijk protest is bindend.

 

 

 

 1. Overtreding van artikelen uit het Sport Reglement en het League Reglement kan worden gestraft met o.a. waarschuwing, berisping, geldboete, schorsing, oplegging van strafpunten resp. ontneming van winstpunten in de competitie, verbod om gedurende een bepaalde periode of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen.
 2. Bij het niet naleven van Sport- en League Reglement ten gevolgen van overmacht kunnen straffen achterwege blijven.
 3. In die gevallen waarin het Sport Reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleid(er)ing, zo mogelijk met toepassing van mutaties van het League Reglement.